ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม

   
         
 

ข้อมูลเบื้องต้นสำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม

1.สถานที่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพรรณา ติดถนนนิตโยสายสกลนคร - จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 262 หมู่ที่ 6
ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

2.เนื้อที่ ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 96 ต.ร.ว.

3.อาคารสถานที่
-สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 1 หลัง (ชั้นเดียว)
-บ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น 4 หน่วย (ชำรุดกำลังขอรื้อถอน)
-บ้านพัก 2 ชั้น 3 หลัง
-สำนักงานโครงการไม้ผล (กรมวิชาการเกษตร) 1 หลัง
-อาคารเก็บพัสดุ 2 หลัง
-หอประชุม 1 หลัง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ-ภารกิจ

สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม มีภารกิจเกี่ยวกับเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต
การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตรการกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร
การควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อสร้างรายได้
และความมั่นคงในการผลิต และการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2. ฝึกอบรมเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร
3.พัฒนาส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิตพืช ประมง
และปศุสัตว์แก่เกษตรกร
4.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนด ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล

 
         

สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โทร. โทร ๐ ๔๒๗๗ ๙๑๔๘