เกษตรอำเภอพรรณานิคม
นายสุวิทย์ บุตรชัย
       
                             
 
   
 
 
 
 
นางพยอม สุราษฏร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นายวุฒิศักดิ์ มาตราช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน
 
นายสมเดช กองมูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอนุรักษ์ สิงหเสนี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
                 
 
   
 
 
นางปิยะวรรณ ฉ่ำไกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
   
นางประวิทย์ เจริญคร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน
 
นายวิสุทธิ์ มาตราช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน
                 
 
นายอนันต์ ผิวขาว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
   
นางนิตติยา ทองนู
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางมัสสา ดาวเศรษฐ์
พนักงานทำความสะอาด
 
                   
กลับหน้าแรก
             

สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โทร. โทร ๐ ๔๒๗๗ ๙๑๔๘